اتحادیه در شبکه های اجتماعی

اتحادیه صنف خیاط زنانه و مردانه تهران و حومه

اتحادیه صنف خیاط زنانه و مردانه تهران و حومه
اوقات شرعی

با ما در میان بگذارید ...
تأثیر حرفه خیاطی را بر فرهنگ ملی جامعه چگونه ارزیابی می کنید ؟
 
همراه با بزرگان
اتحادیه صنف خیاط زنانه و مردانه تهران و حومه

اطلاعیه ها

اطلاعيه ها


صاحبان پروانه كسب مي توانند جهت اداره واحد صنفي خود اقدام به معرفي مباشر واجد شرايط نمايند.

تبصره 1:صاحب پروانه كسب و مباشر وي متضامنآ كليه مسئوليت هايي كه قانونآ به عهده صاحب پروانه كسب مي باشد را بر عهده خواهند داشت.

تبصره 2 :صاحب پروانه كسب مي تواند در هر موقع كه مقتضي باشد نسبت به عزل و يا تغيير مباشر اقدام نمايد.

تبصره 3: صدور كارت مباشرت مستلزم عقد قراردادي بين فرد صنفي و مباشر مي باشد و يك نسخه قرارداد مذكور در پرونده صنفي ضبط خواهد شد.


قابل توجه متقاضيان صدور و تمديد پروانه كسب

باستناد بخشنامه هاي وارده هنگام تقاضاي پروانه كسب ارائه گواهي ساختمان و يا پايان كار ساختمان اجباري است.در غير اينصورت از صدور پروانه كسب جلوگيري بعمل خواهد آمد.


قابل توجه متقاضيان صدور و تمديد پروانه كسب

باستناد تبصره يك ماده 2 آيين نامه اجرائي ضوابط لازم براي صدور پروانه كسب،در صورت قبول تقاضا توسط اتحاديه، متقاضي بايد از آن تاريخ حداكثر سه ماه مدارك مورد نياز را تكميل و به اتحاديه تسليم دارد.در غير اينصورت متقاضي جديد محسوب خواهد شد.