آخرین وضعیت روابط اقتصادی با آلمان

((در خصوص آخرین وضعیت روابط اقتصادی با آلمان))