معافیت از پرداخت حق بیمه سهم کارفرما

بخشنامه - رای دیوان عدالت اداری در خصوص معافیت از پرداخت حق بیمه سهم کارفرما