نصب QR-code پروانه کسب

"قابل توجه اعضاء محترم"

با توجه به بخشنامه شماره 126617 مورخ 1401/03/16 اتاق اصناف در خصوص اجرای طرح نظارت مردمی به منظور تسهیل در فرآیند شناسایی واحدهای صنفی بدون پروانه کسب، از اعضاء محترم تقاضا دارد که با تهیه تصویری از QR-code روی پروانه کسب به منظور شناسایی واحدهای صنفی با پروانه کسب و جلوگیری از انجام بازرسی های متعدد اقدام نموده و تصویر آن را در درب ورودی واحدهای صنفی خود نصب نمایید، لازم به ذکر است جهت دریافت QR-code ابتدا به سامانه https://www.iranianasnaf.ir/ مراجعه  نموده از قسمت "استعلام پروانه بر مبنای کد ملی" نسبت به تهیه این امر اقدام فرمایید.