مدارک صدور پروانه کسب

مدارک تقاضای صدور پروانه کسب

1-اجاره نامه یا مبایعه نامه در صورت مالک بودن سند مالکیت.

2-پایان کار ساختمان یا گواهی ساختمان

3-فتوکپی کارت پایان خدمت 1 برگ پشت و رو.

4- 4قطعه عکس 3در4.

5- فتوکپی کارت ملی 1 برگ.

6- فتوکپی شناسنامه 1 برگ از همه صفحات.

7- فتوکپی مدرک تحصیلی.

8-تائیدیه کد پستی از اداره پستی منطقه

9- آخرین پرداختی مالیاتی مالیات مشاغل.