قوانین و مقررات

رییس


همکار محترم

با توجه به دستورالعمل اداره محترم اماکن نیروی انتظامی تهران بزرگ کلیه واحدهای صنفی تحت پوشش موظفند

دوربین مدار بسته در واحدهای صنفی خود نصب نمایند در غیراین صورت طبق مقرارت برخورد خواهد شد.

رییس اتحادیه صنف خیاط تهران

حبیب طهماسبی نیک